പകര്‍പ്പാവകാശ വിളംമ്പരം || License declaration

Creative Commons License

ബീഫ് ഫ്രൈ || b33f fry by ബീഫ് ഫ്രൈ is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 India License.

ഈ ബ്ലോഗ്ഗില്‍ ഇത് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇനി ചെയ്യുവാന്‍ പോകുന്നതുമായ എല്ലാ ലേഖനങ്ങള്‍ക്കും*, Creative Commons Attribution 2.5 India License-ന്റെ പരിധികളില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായ എല്ലാ പൊതുആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇതിനാല്‍ അനുമതി നല്‍കുന്നു.

*ഫെയര്‍ യൂസിന്റെ പരിധികളില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് പകര്‍പ്പാവകാശമുള്ള ചില പ്രത്യേക ലേഖനങ്ങള്‍ ഈ ബ്ലോഗ്ഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ലേഖനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ അനുമതി ബാധകരമായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അതാത് ലേഖനങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.

No comments:

Post a Comment

Rate this post

About Me

My photo
Omnipresent. ഞങ്ങളെ എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം. ഞങ്ങളാരെന്നും, ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്തെന്നും എല്ലാം. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശാപവും. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ആ ഒരു ജാലകത്തില്‍ കൂടി മാത്രം കാണുവാനും വിമര്‍ശിക്കുവാനും തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒളിച്ചോടി. ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ പൊങ്ങുന്നു.

Followers

Counted!

free web counter
Creative Commons License ബീഫ് ഫ്രൈ || b33f fry by ബീഫ് ഫ്രൈ is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 India License. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഈ താള്‍ നോക്കുക.